परिच्छेद–३ सुरक्षित पशुधनको क्षतिपूर्ति दाबी

परिच्छेद–३ सुरक्षित पशुधनको क्षतिपूर्ति दाबी

२७. मृत पशुधन क्षतिपूर्ति दाबीः (१) सुरक्षित पशुधनको मृत्यु भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित सुरक्षणकर्ताले देहायका कागजात संलग्न गरी अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा मृत पशुधनको क्षतिपूर्ति दाबी गरी सम्बन्धित सदस्य संस्था मार्फत कोष समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ः–
(क) पशुधन सुरक्षण लेखको सक्कल प्रति,
(ख) नियम २५ बमोजिम जारी गरिएको पशुधनको मृत्यु प्रमाणपत्र,
(ग) नियम ६ बमोजिम सुरक्षित पशुधनलाई लगाइएको सङ्केत पट्टा ।
(२) सुरक्षणकर्ताको मृत्यु भई वा अन्य कारणले उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नसकेमा निजले इच्छाएको व्यक्ति, वारेस वा प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले उपनियम (१) मा उल्लिखित कागजातहरुका अतिरिक्त आफू इच्छाएको व्यक्ति, वारेस वा हकवाला भएको प्रमाण समेत संलग्न गरी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम मृत पशुधनको क्षतिपूर्तिको दाबी सम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएमा सदस्य संस्थाले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो दाबी फछ्र्यौटको लागि कोषमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(४) कोषले उपनियम (१) वा (३) बमोजिम सदस्य संस्थाबाट क्षतिपूर्ति दाबी सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण कागजात प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र कोषले आवश्यक जाँचबुझ गरी यस नियमावली बमोजिमको क्षतिपूर्ति दाबी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
२८. पुनः दाबी गर्न सक्नेः (१) नियम २७ बमोजिम पेश गरेको क्षतिपूर्ति दाबी कोषले स्वीकृत नगरेमा सुरक्षणकर्ताले सोको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो दाबी प्रमाणित गर्ने थप विवरण कागजात भए सो संलग्न गरी पुनः दाबीको लागि सदस्य संस्था मार्फत कोषमा अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनः दाबीको लागि सदस्य संस्था मार्फत कोषमा अनुरोध भै आएमा कोषले प्राप्त विवरण कागजातको आधारमा त्यस्तो दाबी स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
२९. क्षतिपूर्ति दाबी नलाग्ने अवस्थाः सुरक्षित पशुधनको देहायको कुनै अवस्थामा क्षतिपूर्ति दाबी लाग्ने छैनः–
(क) निर्धारित अवधिभित्र दाबी प्रकृया पूरा नगरेको,
(ख) सुरक्षणकर्ताले सुरक्षित पशुधन उपरको हक कुनै कारणले छाडी दिएको वा त्यस्तो पशुधन हराएको वा चोरी भएको,
(ग) सुरक्षित पशुधनलाई मार्ने उद्देश्यले घाइते बनाएको वा सुरक्षणकर्ता वा निजको एकाघर परिवारका सदस्यको लापरवाहीले पशुधनको मृत्यु भएको,
(घ) सुरक्षणकर्ताले सुरक्षण लेख अवधिभर निर्धारित म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने नियम ११ बमोजिमको सुरक्षण शुल्क नबुझाएको,
(ङ) सुरक्षित पशुधनको शरीरमा लगाएको सङ्केत पट्टा नभएकोे र हराएको भए सुरक्षणकर्ताले सोको जानकारी सम्बन्धित सदस्य संस्था, पशु सेवा कार्यालय वा कोषबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक र सामूहिक जमानी अन्तर्गत खरिद भएको पशुधनको हकमा समूहको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा नदिएकोे,
(च) यस नियमावली बमोजिम क्षतिपूर्ति दाबीको लागि पेश गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरु पेश नगरेको,
(छ) सुरक्षित पशुधनलाई जुन उद्देश्य र प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पर्ने हो सो अनुरुप प्रयोग नगरेको,
(ज) गधा, घोडा, घोडी, खच्चड वा झोपाको नियम ७ को खण्ड (क) बमोजिमको सुरक्षण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लिखित मार्ग भन्दा अन्य मार्गमा चलाएको अवस्थामा मृत्यु भएको,
(झ) नियम २७ को उपनियम (१) वा नियम २८ को उपनियम (१) बमोजिमको अवधि भित्र दाबी वा पुनः दाबी नगरेको, वा
(ञ) कोषले निर्धारण गरेको अन्य विषय ।
३०. पशुधनको क्षतिपूर्तिः कोषले सुरक्षित पशुधनको मृत्यु भएमा सोको क्षतिपूर्ति बापत सुरक्षण लेखमा उल्लिखित सुरक्षण रकमको नब्बे प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्बन्धित सदस्य संस्था मार्फत सुरक्षणकर्तालाई प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
३१. अनुत्पादक पशुधनको क्षतिपूर्ति दाबीः नियम २६ बमोजिम पशुधन अनुत्पादक प्रमाणित भएको मितिले सात दिनभित्र सुरक्षणकर्ताले देहायका कागजातहरु संलग्न गरी सदस्य संस्था मार्फत कोषसमक्ष अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नु पर्नेछः–
(क) सुरक्षणकर्ताले सुरक्षित पशुधन अनुत्पादक भएको व्यहोरा पशु सेवा कार्यालयलाई सूचना गरेको पत्रको प्रतिलिपी,
(ख) पशुधन सुरक्षण लेखको सक्कल प्रति,
(ग) नियम २६ बमोजिम जारी भएको सुरक्षित पशुधन अनुत्पादक भएको प्रमाणपत्र ।
३२. अनुत्पादक पशुधनको क्षतिपूर्तिः नियम २६ बमोजिम सुरक्षित पशुधन अनुत्पादक भएको प्रमाणित भएमा कोषले त्यस्तो पशुधनको सुरक्षण लेखमा उल्लिखित सुरक्षण रकमको पचास प्रतिशतले हुने रकम सदस्य संस्था मार्फत सुरक्षणकर्तालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
३३. पारिश्रमिकः सुरक्षण गरिने पशुधनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सङ्केत पट्टा लगाउने, मृत्यु प्रमाणित गर्ने तथा अनुत्पादक प्रमाणित गर्ने कार्य गरे बापत सम्बन्धित प्राविधिक, सम्बन्धित सदस्य संस्थाका कर्मचारी र सामूहिक जमानी अन्तर्गत खरिद भई सुरक्षण भएका पशुधनको हकमा समूहको अध्यक्षलाई कोषले जनही प्रति ठूला पशुधनको एक सय रुपैयाँ र साना पशुधनको पचास रुपैयाँ र पशुधनलाई पुनः सङ्केत पट्टा लगाएबापत प्रति पशुधन पच्चीस रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिनेछ ।