परिच्छेद–५ विविध

परिच्छेद–५ विविध

५०. विद्युतीय रजिष्टर राख्नु पर्नेः (१) कोषले यस नियमावली बमोजिम कर्जा सुरक्षण गराउने ऋणी तथा सदस्य संस्थाको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा रजिष्टर खडा गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको विद्युतीय रजिष्टर सदस्य संस्था र कोषको सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाट प्रमाणित गराई आफ्नो र कोषको प्रत्यक्ष संयुक्त नियन्त्रण र रेखदेखमा सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको विद्युतीय रजिष्टरमा विवरण राख्दा कसैले हेरफेर गर्न नमिल्ने गरी सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
५१. वित्तीय विवरण उपलव्ध गराउनु पर्नेः सदस्य संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष बुझाउने त्रैमासिक वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रुपमा कोषलाई समेत उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
५२. विवरण गोप्य राख्नु पर्नेः प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि र अदालतले मागेका बखत बाहेक यस नियमावली बमोजिम सदस्य संस्थाले कोषमा पेश गरेको सम्पूर्ण विवरण कोषले गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
५३. अनुसूची हेरफेर गर्न सक्नेः मन्त्रालयले अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
५४. बचाउः यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका देहायका विनियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछः–
(क) निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष पशुधन सुरक्षण विनियमावली, २०७३,
(ख) कृषि कर्जा सुरक्षण विनियमावली, २०७३,
(ग) साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण विनियमावली, २०७३, र
(घ) लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण विनियमावली, २०७३ ।