अनुसूची–१ सम्झौता पत्र

अनुसूची–१ सम्झौता पत्र

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

सम्झौता पत्र
लिखितम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, काठमाडौं (यसपछि “कोष” भनिएको) र ……………………… (यसपछि “सदस्य संस्था” भनिएको) आगे देहायको शर्त तथा कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ (यसपछि “नियमावली” भनिएको) को अधीनमा रही सदस्य संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाबाट खरिद भएको पशुधनको तपसिलको शर्तमा सुरक्षण गर्न÷गराउन हामी दुवै पक्षको सहमति भएकोले ……………… मा बसी यो सम्झौता गरी एक एक प्रति लियौं/दियौं ।
तपसिल
(१) सम्झौता पत्रमा गरिएको व्यवस्था दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।
(२) सदस्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको कर्जाबाट खरिद गरेको पशुधनको अनिवार्य रुपमा कोषमा सुरक्षण गराउनेछ ।
(३) सदस्य संस्थाले नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको सुरक्षण शुल्क तथा सुरक्षित कर्जा सम्बन्धी विवरणहरु कोषमा नियमित रुपमा पठाउनेछ ।
(४) सुरक्षित पशुधनको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पशुधन अनुत्पादक भएमा नियमावलीमा व्यवस्था भएको हदसम्म कोषले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नेछ ।
(५) सदस्य संस्थामा सुरक्षित रहेको पशुधन र तत्सम्बन्धी कागजातहरु कोष वा कोषबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा संस्थाले निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(६) नेपाल सरकारले नियमावलीमा संशोधन गरेको कारणबाट कुनै दायित्व सिर्जना भएमा आफ्नो पक्षमा परेको त्यस्तो दायित्व बहन गर्न दुवै पक्षलाई मञ्जुरी छ ।
(७) दुवै पक्षको सहमतिबाट यो सम्झौतालाई खारेज वा थपघट तथा संशोधन गर्न सकिनेछ ।
(८) यो सम्झौता पत्र दुवै पक्षले दस्तखत गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
(९) यस सम्झौता पत्रको कार्यान्वयन गर्दा कुनै किसिमको विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफलद्वारा समाधान गरिनेछ । त्यसरी विवादको समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ ।
कोषको तर्फबाट सदस्य संस्थाको तर्फबाट
दस्तखत : दस्तखत :
नाम : नाम :
पद : पद :
कोषको कार्यालयको छाप सदस्य संस्थाको कार्यालयको छाप

साक्षी साक्षी
दस्तखत : दस्तखत
नाम : नाम :
ठेगानाः ठेगाना :

ईति संवत् २०……. साल……………महिना…………..गते रोज………शुभम् ।