अनुसूची–३ पशुधन सुरक्षण गर्ने सहमतिपत्र

अनुसूची–३ पशुधन सुरक्षण गर्ने सहमतिपत्र

(नियम ७ कोे खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

पशुधन सुरक्षण गर्ने सहमतिपत्र

मिति :………………….
श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
मार्फत …………………(सदस्य संस्थाको नाम)
…………………………….।

मैले………………………..(सदस्य संस्थाको नाम÷कार्यालय) बाट ………………..उद्देश्यको लागि रु………………… कर्जा लिई ……….. .वटा ………….. ………… (पशुधनको किसिम) पशुधन खरिद गर्ने भएको हुँदा ती पशुधनको कर्जा सुरक्षण नियमावली बमोजिम सुरक्षण गराउन मेरो सहमति रहेकोले देहाय बमोजिम गर्ने गरी यो सहमतिपत्र पेश गरेको छुः–
ज्ञ. पशुधन खरिद गर्न कर्जा लिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पशुधन खरिद गर्नेछु ।
द्द. सुरक्षण गराउने पशुधनको वार्षिक सुरक्षण शुल्क म आफैंले बुझाउने छु÷मेरो कर्जा खातामा खर्च लेखी सदस्य संस्थाबाट कोषलाई बुझाई दिनु हुन सदस्य संस्थालाई अनुरोध गरेको छु ।
घ. मैले खरिद गरेको पशुधनको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छु ।
द्ध. पशुधन तन्दुरुस्त र निरोगी भएमा सङ्केत पट्टा लगाउन लगाउनेछु ।
छ. मैले खरिद गर्ने ……… वटा ……….. (पशुधन) …………… (ठाउँको नाउँ) बाट खरिद गर्ने र सो स्थान मेरो घरबाट करीब ……. कि.मी. दूरीमा रहेको र खरिद गरी ल्याउने ती पशुधन …………… गोठ/तबेला (ठाउँमा) मा राखिनुका साथै ……………… (स्थान) मा चराइने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।
ट. यातायात र ढुवानी व्यवसायको लागि मैंले खरिद गर्ने ………… (पशुधन) ………. देखि …….. सम्म करीब …….. कि.मी.दूरीको…….. मार्गमा सञ्चालन गर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

निवेदकको,–
दस्तखत :
नाम :
ठेगाना :
फोन नं. :
पति वा पत्नीको नाम :
बाबुको नाम :
बाजेको नाम :
ईच्छाइएको व्यक्तिको नाम :
नाता :
(दस्तखत गर्न नसक्नेको लागि ल्याप्चे )
दा. वा.