अनुसूची–२ पशुधनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र

अनुसूची–२ पशुधनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र

(नियम ५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

पशुधनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र

मिति :…………………..

श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
मार्फत…………….(सदस्य संस्थाको नाम)
……………………….।

………………………… (ब्रिडर कृषक/पशुपालक कृषक) मा बस्ने ……………………….. (व्रिडर कृषक/पशुपालक कृषक/व्यवसायीको नाम) को तल उल्लिखित पशुधनको आज मिति…………………….का दिन स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको अवस्थामा पशुधन तन्दुरुस्त र निरोगी रहेको /नरहेको र सरुवा, संक्रामक, परजिवी वा अन्य …………………. रोगबाट ग्रसित भए/नभएको देखिएको व्यहोरा प्रमाणित गरिएको छ ।
(क) पशुधनको किसिम :
(ख) नश्ल :
(ग) वेत :
(घ) उचाई :
(ङ) उमेर :
(च) रङ :
(छ) खास परिचयात्मक चिन्ह :
(ज) प्रयोजनः
(झ) खरिद गरेको मिति :
स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको उक्त पशुधन तन्दुरुस्त र निरोगी भएको/अस्वस्थ्य र रोगी भएकोले कोषबाट उपलब्ध नं. ………………… को सङ्केत पट्टा (ट्याग) लगाईएको छ/छैन ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्राविधिकको, सदस्य संस्थाको प्रतिनिधिको
सामूहिक जमानी अन्तर्गत खरिद भई सुरक्षण
भएका पशुधनको हकमा समूहको अध्यक्षको

दस्तखत : दस्तखत दस्तखत :
नाम नाम नाम
पद  पद  पद
कार्यालयको छाप
कार्यालयको छाप

स्वास्थ्य परीक्षण गरेको मिति :
स्थान :