अनुसूची – ३क पशुधनको विवरण

अनुसूची – ३क पशुधनको विवरण

(नियम ७ को खण्ड (घ१) सँग सम्बन्धित)
पशुधनको विवरण
मितिः …………………
सदस्य संस्थाको नाम :
शाखा कार्यालयः अवधिः मिति ……………….. देखि ……………….. सम्म
विवरण
सि.नं. क्र्जा सुरक्षाकर्ताको पशुधनको कर्जा प्रदान गरेको कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति सुरक्षण शुल्कको प्रतिशत स्वास्थ्य परीक्षण र सङ्केत पट्टा लगाउँदाको खर्च सुरक्षण शुल्क वापत प्राप्त रकम कैफियत
नाम र ठेगाना पिता वा पतिको नाम इच्छाएको व्यक्तिको नाम र नाता पशुको किसिम र नश्ल वेत र उमेर उचाइ प्रयोजन र मिति स्वास्थ्य परीक्षण गरेको र सङ्केत पट्टा लगाइएको विधि सङ्केत पट्टा नं. मिति सुरक्षण रकम
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८

जम्मा
सदस्य संस्थाको तर्फबाट,–
दस्तखतः
नाम :
पद :
मिति : ………………..
कार्यालयको छाप

नोटः सुरक्षण शुल्क आफैले बुझाएको हो वा कर्जा खातामा खर्च लेखी पठाएको हो सो कुरा कैफियतमा खुलाउनु पर्नेछ ।