अनुसूची–४ पशुधनको सुरक्षण लेखको ढाँचा

अनुसूची–४ पशुधनको सुरक्षण लेखको ढाँचा

(नियम ८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

पशुधनको सुरक्षण लेखको ढाँचा

सुरक्षण लेख नं………….

……………… (सदस्य संस्थाको नाम) बाट मिति ………… मा कर्जा लिई खरिद गरेको निम्न विवरण बमोजिमको ……………… (पशुधनको किसिम) कर्जा सुरक्षण नियमावली बमोजिम सुरक्षणको लागि ब्रिडर कृषक÷पशुपालक कृषकले सुरक्षण गर्ने सहमतिपत्र, पशु सेवा कार्यालयको प्राविधिकबाट जारी गरिएको पशुधन स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र, सङ्केत पट्टा (ट्याग) लगाएको प्रमाणहरु पेश गरेको र तोकिए बमोेजिमको सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गरेको हुनाले यसमा उल्लिखित सुविधा तथा शर्त, बन्देज र सुरक्षण अवधिभित्रको अधीनमा रही उल्लिखित जोखिम सकार्ने गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले यो सुरक्षण लेख जारी गरेको छ ।
उल्लिखित सुरक्षण लेख अवधिभित्र पशुधनको मृत्यु भएमा नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम सुरक्षण रकमको नब्बे प्रतिशत, पशुधन स्थायीरुपले अनुत्पादक भएमा सुरक्षण रकमको पचास प्रतिशतले हुने रकम क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता यस सुरक्षण लेखद्वारा पुष्टि गरिन्छ ।

विवरण
सुरक्षणकर्ताको विवरण सुरक्षण लेख जारी गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको
नाम :
बाबुको नाम :
पति वा पत्नीको नाम :
बाजेको नाम :
ईच्छाइएको व्यक्तिको नाम :
नाता :
फोन नं. :
ठेगाना : नामः

जारी गरेको स्थान :
मिति
सुरक्षित पशुधनको विवरण
(क) पशुधनको किसिम :
(ख) नश्ल :
(ग) बेत :
(घ) उचाई :
(ङ) उमेर :
(च) रङ्ग :
(छ) खास परिचयात्मक चिन्ह :
(ज) पशुधनको प्रयोजन :
(झ) खरिद गरेको मिति :
(ञ) पशुधन रहने गोठ :
(ट) चरण गर्ने स्थान :
(ठ) स्वास्थ्य परीक्षण भएको मिति :
(ड) पशुधनको सङ्केत पट्टा नं :
(ढ) कर्जा नम्बर :
(ण) पशुधन खरिद गर्न प्रदान गरेको सावाँ रकम :
(त) कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति :
(थ) अन्य : सुरक्षण रकम रु. :

अक्षरेपी रु. :

सुरक्षण अवधि :

…………देखि ………….. सम्म ………………… वर्ष

(स्वास्थ्य परीक्षण र सङ्केत पट्टा लगाएको मितिदेखि सुरक्षण शुल्क बझाएको वर्ष सम्मको अवधि उल्लेख गर्ने)

सुरक्षण शुल्क :

(क) वार्षिक/एकमुष्ठ रु. :
(ख) ड्राफ्ट/चेक नम्बर :

सुरक्षण लेख तयार गर्नेको,– सुरक्षण लेख जारी गर्ने अधिकारीको,–
दस्तखत : दस्तखत :
नाम : नाम :
पद : पद :
संस्था : संस्था :
कार्यालयको छाप : कार्यालयको छाप :
इति संवत् …………..साल…………. महिना………………….. गते……….रोज….. शुभम् ।