अनुसूची–५ पशुधनको सुरक्षण विवरण

अनुसूची–५ पशुधनको सुरक्षण विवरण

(नियम २३ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)
पशुधनको सुरक्षण विवरण
मितिः……..
सदस्य संस्थाको नाम :
शाखा कार्यालयः अवधि : मिति……………………….देखि …………………सम्म
विवरण
सि.नं. कर्जा सुरक्षाकर्ताको पशुधनको कर्जा प्रदान गरेको सुरक्षण लेखा नं. र जारी मिति सुरक्षण शुल्क
सुरक्षण शुल्क बुझाइएको अवधि
……..देखि……..सम्म कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति कैफियत

नाम र ठेगाना पिता वा पतिको नाम इच्छाएको व्यक्तिको नाम र नाता पशुको किसिम र नश्ल वेत र उमेर उचाइ प्रयोजन र मिति स्वास्थ्य परीक्षण गरेको र सङ्केत पट्टा लगाइएको विधि सङ्केत पट्टा नं मिति नाम र ठेगाना
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८

जम्मा
सदस्य संस्थाको तर्फबाट,–
दस्तखत :
नाम :
पद :
कार्यालयको छाप : मिति : …………..

नोटः सुरक्षण शुल्क आफैले बुझाएको हो वा कर्जा खातामा खर्च लेखी पठाएको हो सो कुरा कैफियतमा खुलाउनु पर्नेछ ।