अनुसूची–६ पशुधनको मृत्यु प्रमाणपत्र

अनुसूची–६ पशुधनको मृत्यु प्रमाणपत्र

(नियम २५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

पशुधनको मृत्यु प्रमाणपत्र

श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मिति ………………
मार्फत …………………….. (सदस्य संस्थाको नाम)
………………………… ।

………………………….. (सुरक्षणकर्ताको स्थायी ठेगाना) मा बसोवास गरी आएका …………………………. (सुरक्षणकर्ताको नाम) ले ………………………. (सदस्य संस्थाको नाम) वाट कर्जा लिई खरिद गरेको सङ्केत पट्टा नं ……. लगाएका …………….. (पशुधन) को मिति …………….. मा ………………. घर/गोठ/तवेला/चरण/दैनिक चल्ने मार्ग ………………… मा मृत्यु भएको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछौं । हामीले जानेबुझेसम्म सुरक्षित …………………… (पशुधन) सुरक्षणकर्ताको जानाजानी लापरबाहीबाट मरेको होइन ।

मृत्युको कारण/रोगको नाम/अन्य कुनै कारण

प्रमाणित गर्नेको,–
दस्तखत :
नाम :
पद :
कार्यालयको छाप :
(पशु सेवा कार्यालय/केन्द्र/उपकेन्द्र वा कोषबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक)

दस्तखत :
नाम :
पद :
कार्यालयको छाप :
………………………………………………………….
सदस्य संस्थाको तर्फवाट
दस्तखत :
नाम :
पद :
कार्यालयको छाप :
………………………………………………………….
पशु सेवा कार्यालय/केन्द्र/उपकेन्द्र/वा कोषबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिकको तर्फबाट
नाम :
पद :
कार्यालयको छाप :
………………………………………………………….
समूहको अध्यक्ष

(समूहमा लगानी भएको कर्जाबाट खरिद भएको पशुधनमा मात्र दस्तखत गर्ने)