अनुसूची–७ पशुधन अनुत्पादक भएको प्रमाणपत्र

अनुसूची–७ पशुधन अनुत्पादक भएको प्रमाणपत्र

(नियम २६ सँग सम्बन्धित)

पशुधन अनुत्पादक भएको प्रमाणपत्र

श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मितिः…………………..
मार्फत………………..(सदस्य संस्थाको नाम)
……………………………………….।

……………….. (सुरक्षणकर्ताको ठेगाना) मा बसोवास गरी आएका श्री ………………………………….. (सुरक्षणकर्ताको नाम) ले …………………… (सदस्य संस्थाको नाम) …………………………………. बाट कर्जा लिई खरिद गरेको सङ्केत पट्टा नं……………….. लगाईएको …………………… (पशुधन) सुरक्षणकर्ताले अनुत्पादक भएको भनी मिति ……………….. मा यस कार्यालयमा निवेदन दिएको र सो पशुधनलाई कर्जा सुरक्षण नियमावली बमोजिम निगरानीमा राख्दा सो पशुधन मिति ……………………..देखि देहायको कारणले स्थायी रुपमा अनुत्पादक भएको प्रमाणित गरिन्छ । हामीले जानेबुझे सम्म सुरक्षणकर्ताको लापरबाहीको कारणबाट सो पशुधन अनुत्पादक भएको होइन भन्ने व्यहोरा प्रमाणित गर्दछौं ।
अनुत्पादक भएको कारण/व्यहोरा

…………………………
प्रमाणित गर्ने प्राविधिकको दस्तखत
प्राविधिकको,
दस्तखत :
नाम :
पद :
(कार्यालयको छाप)

(पशु सेवा कार्यालय/केन्द्र/उपकेन्द्रका सम्बन्धित प्राविधिक वा कोषबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिकको तर्फबाट)