अनुसूची–८ मृत पशुधनको क्षतिपूर्ति दाबी पत्रको ढाँचा

अनुसूची–८ मृत पशुधनको क्षतिपूर्ति दाबी पत्रको ढाँचा

(नियम २७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
मृत पशुधनको क्षतिपूर्ति दाबी पत्रको ढाँचा
सदस्य संस्थाको प्रयोजनको लागि
सदस्य संस्थामा दाबी पत्र दर्ता भएको
मिति
दर्ता नं. :

श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मिति ः………………..
मार्फत ……………………. (सदस्य संस्थाको नाम)
………………………………।
विषय : मृत पशुधनको क्षतिपूर्ति पाउँ ।

मैले …………………………….. (सदस्य संस्थाको नाम) बाट मिति ……… मा रु……………………. अक्षरेपी . …………………….. कर्जा लिई मिति ………. मा खरिद गरेको सङ्केत पट्टा नं ……….. लगाएको ……….. (पशुधनको नाम) को मिति …………………. मा मृत्यु भएकोेले कर्जा सुरक्षण नियमावली बमोजिम जारी गरिएको सुरक्षण लेख नं. ……. अन्तर्गत मैले पाउने क्षतिपूर्ति भुक्तानी पाउन अनुरोध गर्दछु । साथै क्षतिपूर्ति दाबी साथ संलग्न गर्नु पर्ने सक्कल पशुधन सुरक्षण लेख नं. ……………. पशुधनलाई लगाएको नं…………… को सङ्केत पट्टा, मृत्युको प्रमाणपत्र यसै दाबी पत्रका साथ पेश गरेको छु । यो ……………………. (पशुधनको नाम) मेरो जानाजान लापरबाहीको कारणले मरेको होइन भन्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

संलग्न कागजात तथा प्रमाण : सुरक्षणकर्ताको,–
(१) मृत्यु प्रमाणपत्र दस्तखत :
(२) पशुधनको कानमा लगाएको सङ्केत पट्टा नाम :
(३) सुरक्षण लेखको सक्कल प्रति । ठेगाना :
(लेख्न नजान्नेको हकमा ल्याप्चे सहिछाप)
दा. वा.