अनुसूची–१० सम्झौता पत्र

अनुसूची–१० सम्झौता पत्र

(नियम ३४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित )

सम्झौता पत्र
लिखितम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, काठमाडौं (यसपछि “कोष” भनिएको) र ………..(बैंक तथा वित्तीय संस्था)………… , (यसपछि “सदस्य संस्था” भनिएको) बीच कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ (यसपछि नियमावली भनिएको) तथा देहायको शर्तको अधीनमा रही लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा/साना तथा मझौला उद्यम कर्जा/कृषि कर्जा कार्यक्रममा प्रदान गरेको कर्जा सुरक्षण गर्न गराउन हामी दुवै पक्षको सहमति भएकोले कोषको कार्यालय, काठमाडौमा बसी यो सम्झौता गरी एक एक प्रति लियौं दियौं ।
(१) सदस्य संस्थाले …………….. कर्जा कार्यक्रम क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गरी कोषमा सुरक्षण गराएकोमा नियम…. बमोजिमको सीमासम्म मात्र दाबी गर्न पाउनेछ र त्यस्तो दाबी सम्बन्धमा नियमावली बमोजिम कोषले माग गरेका कागजात तथा अन्य विवरणहरु कोषलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) सदस्य संस्थाले ………………………..कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान भएका सम्पूर्ण कर्जाको सुरक्षण शुल्क अनिवार्य रुपमा कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) कोषले तोकेको व्यवसायमा प्रदान गरेको कर्जा बाहेक अन्य व्यवसायमा प्रदान गरिएको कर्जाको सुरक्षण गरिने छैन ।
(४) …………………… कर्जा कार्यक्रम सम्बन्धी खाता र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरु कोषको कर्मचारी वा कोषले तोकेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
(५) प्रचलित कानून बमोजिमको रित नपु¥याई सदस्य संस्थाबाट प्रदान गरिएको कर्जा असूल उपर नभएमा कोष उपर कुनै दाबी लाग्ने छैन ।
(६) कोषसँग असूल उपर नभएका कर्जाको दाबी गर्दा वा सो सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा वा विवरण वा अन्य कागजात दाखिला गर्दा त्यस्ता दाबी, पत्राचार, विवरण तथा कागजातमा सदस्य संस्थाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
(७) नियमावलीमा कुनै संशोधन भए सोको जानकारी कोषले सदस्य संस्थालाई गराउनु पर्नेछ ।
(८) यो सम्झौता मिति …………………. देखि लागू हुनेछ ।
कोषको तर्फबाट सदस्य संस्थाको तर्फबाट
दस्तखतः दस्तखतः
नामः नामः
दर्जाः दर्जाः
(कार्यालयको छाप) कार्यालयको छाप)
साक्षी साक्षी
दस्तखतः दस्तखतः
नामः नामः
ठेगानाः ठेगानाः
इति संवत् २०…….. साल ……….. गते ……………. रोज् ……………. शुभम् ।