अनुसूची–९ अनुत्पादक पशुधन क्षतिपूर्ति दाबी पत्रको ढाँचा

अनुसूची–९ अनुत्पादक पशुधन क्षतिपूर्ति दाबी पत्रको ढाँचा

(नियम ३१ सँग सम्बन्धित)
अनुत्पादक पशुधन क्षतिपूर्ति दाबी पत्रको ढाँचा

श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मिति :………………..
मार्फत……………………… (सदस्य संस्थाको नाम)
…………………………… ।
विषय : अनुत्पादक पशुधनको क्षतिपूर्ति पाउँ ।

म, ………………… (सुरक्षणकर्ताको स्थायी ठेगाना) निवासी……………………………………………………ले ………………………………………………..(सदस्य संस्थाको नाम र ठेगाना) बाट मिति ……………………. मा ………………… (पशुधनको नाम) खरिद गर्न कर्जा लिएकोमा सो कर्जाको भुक्तानी मिति ………………… अगावै मिति ……………….. का दिनदेखि उक्त पशुधन स्थायी रुपमा अनुत्पादक भएको प्रमाणित भएकोले कोषबाट मिति …………. मा जारी गरेकोे सुरक्षण लेख नं………….अनुसारको सुरक्षण रकम रु………………….उक्त अनुत्पादक पशुधनको क्षतिपूर्ति बापत भुक्तानी पाउन देहायका प्रमाण कागज सहित अनुरोध गर्दछु । यो पशुधन मेरो जानाजान लापरबाहीको कारणले अनुत्पादक भएको होइन भन्ने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

संलग्न कागजात तथा प्रमाण : सुरक्षणकर्ताको,–
(१) अनुत्पादक प्रमाणपत्र दस्तखत :
(२) पशुधन सुरक्षण लेख नाम :
(३) पशुधनको कानमा लगाएको सङ्केत पट्टा । ठेगाना :
(लेख्न नजान्नेको हकमा ल्याप्चे सहिछाप)
दा. वा.