अनुसूची–१३ सुरक्षण कर्जाको अर्धवार्षिक विवरण

अनुसूची–१३ सुरक्षण कर्जाको अर्धवार्षिक विवरण

(नियम ४१ को उपनियम (१)सँंग सम्बन्धित)

सुरक्षण कर्जाको अर्धवार्षिक विवरण
(२० ……. साल पौष/आषाढ मसान्त सम्मको)
सदस्य संस्थाको
नाम :–
शाखा :– (रकम रु. मा)
सुरक्षण हुने कर्जाको विवरण कर्जा रकम
(सावाँ र ब्याज) महल नं. (२) को … प्रतिशतले हुने सुरक्षण शुल्क भुक्तानी म्याद नाघेको
कर्जा रकम
(सावाँ ब्याज) कैफियत
क्र.सं. कर्जा नं. प्रयोजन ऋणीको नाम
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

जम्मा :
नोट : (१) महल नं. (५) बमोजिमको कुल बांँकी कर्जा रकमको ……. प्रतिशतले हुने अर्धवार्षिक सुरक्षण शुल्क वापतको रकम प्रत्येक माघ र श्रावण मसान्तसम्ममा विवरण सहित ड्राफ्ट/चेक द्वारा कोषले भुक्तानी पाउने गरी कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) सम्भव भएसम्म यस अनुसूची अनुसारको विवरण कम्प्युटर सफ्ट कपीमा पठाउनु पर्नेछ ।