अनुसूची–१२ शिक्षा तथा शैक्षिक बेरोजगार अन्तर्गतका विषय

अनुसूची–१२ शिक्षा तथा शैक्षिक बेरोजगार अन्तर्गतका विषय

(नियम ३९ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित )

शिक्षा तथा शैक्षिक बेरोजगार अन्तर्गतका विषय
(क) शिक्षा सम्बन्धी विषयहरु :
(१) नेपाल सरकारले तोकिदिएका विषयको उच्च शिक्षा,
(२) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरु एम.वि.वि.एस, आयुर्वेद चिकित्सा, वि.डि.एस, वि.पि.एच, फार्मेसी, नर्सिङ लगायतका स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु तथा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् अन्तर्गतका एच.ए., ए.एन.एम., सि.एम.ए., फार्मेसी, ल्याव टेक्निसिएन लगायतका डिप्लोमा वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु,
(३) इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित विषयहरु जस्तै सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, जियोमेट्रिक्स, मेकानिकल, कम्प्युटर आदिका स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु तथा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् अन्तर्गतका असिस्टेण्ट सव इन्जिनियर, सव इन्जिनियर लगायतका डिप्लोमा वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु,
(४) पशु विज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु तथा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् अन्तर्गतका डिप्लोमा वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु,
(५) कृषि विज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु तथा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् अन्तर्गतका डिप्लोमा वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु,
(६) अन्य प्राविधिक विषयहरुसँग सम्बन्धित स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरु ।

(ख) प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् वा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन÷ मान्यता प्राप्त संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्बाट स्वीकृत विभिन्न प्राविधिक विषयमा दिइने तालिमहरु ।