अनुसूची–१५ भुक्तानी दाबी कर्जाको विवरण

अनुसूची–१५ भुक्तानी दाबी कर्जाको विवरण

(नियम ४२ को उपनियम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
भुक्तानी दाबी कर्जाको विवरण
सदस्य संस्थाको नाम :
शाखाको नाम :–
कर्जा नम्बर ऋणीको नाम, थर क्षेत्र / व्यवसाय कर्जा स्वीकृत गरिएको कर्जा लगानी कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति दाबी हिसाबमा सारेको मिति कर्जाको भुक्तानी मिति सम्मको बाँकी कर्जा रकम धितोको विवरण असूली कारबाही गरेको मिति कर्जा असुल उपर हुन नसकेको कारण
मिति रकम मिति रकम सावाँ ब्याज जम्मा किसिम मुल्याङ््कन रकम रोक्का मिति
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७)