अनुसूची–१६ दाबी भुक्तानीपत्रको ढाँचा

अनुसूची–१६ दाबी भुक्तानीपत्रको ढाँचा

(नियम ४३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
दाबी भुक्तानीपत्रको ढाँचा
पत्रसङ्ख्याः–…………… मितिः……………..
श्री……………………………
विषय : दाबी भुक्तानी बारे ।

त्यस ………………………..को पत्रसङ्ख्या …………….. मिति …………… को पत्रसाथ दाबी सम्बन्धी कागजातहरु प्राप्त भयो । सो पत्र अनुसार दाबी गरेको कूल रकम रु. ……………. मध्ये ऋणी सङ्ख्या …… को रु. ……………. मात्र दाबी योग्य देखिएकोले उक्त रकमको …… प्रतिशतले हुने रकम रु. ……………. मध्ये ५० प्रतिशतले हुने रकम रु. …………… को …………………. बैंक उपर खिचिएको ड्राफ्ट/चेक नं. ………………. बाट निम्न शर्तहरुको अधीनमा रहने गरी भुक्तानी पठाएका छौं ।
शर्तहरुः
(१) माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको ……………….. दाबी भुक्तानी प्राप्त भए पछि सदस्य संस्थाले सोको भर्पाइ यथाशीघ्र कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) दाबी पत्र अनुसार त्यस ………………ले पेश गरेको कागजात तथा विवरणहरु गलत तथा झुठृा ठहरेमा यस कोषबाट दाबी भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) कोषबाट दाबी भुक्तानी प्राप्त भएको कर्जा आंशिकरुपमा असूल उपर भएमा असूल उपर भएको रकमको कोषले दाबी भुक्तानी गरेको प्रतिशतले हुन आउने रकम र सम्पूर्ण कर्जा रकम असूल उपर भएमा दाबी भुक्तानी वापत प्राप्त भएको सम्पूर्ण रकम पैंतीस दिनभित्र कोषमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
संलग्नः ड्राफ्ट/चेक थान ….. र विवरण ।
कोषको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको,–
दस्तखतः
नामः
पदः
छापः