अनुसूची–१४ भुक्तानी दाबी पत्रको ढाँचा

अनुसूची–१४ भुक्तानी दाबी पत्रको ढाँचा

(नियम ४२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित )
भुक्तानी दाबी पत्रको ढाँचा
पत्रसङ्ख्याः
मितिः ………………..
श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष,
काठमाडौ ।
विषय: सुरक्षण कर्जाको दाबी बारे ।

त्यस कोषसँग सम्झौता भए बमोजिम यसैसाथ संलग्न कर्जाको विवरण अनुसार जम्मा कर्जा सङ्ख्या …….. रकम रु. ……………. (अक्षरेपी …………………………………….) को भुक्तानी पाउन देहायका कागजात संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरको छु ।
(१) यस पत्रसाथ संलग्न विवरणहरु मैले जाने बुझेसम्म सत्य छन् । दाबी गरिएका कर्जाहरुमा यस ……………………………..को कुनै पनि कर्मचारीको हेलचक्र्याईं वा बदनियत भएको छैन ।
(२) दाबी गरिएका कर्जाहरुको २०…..आषाढ/पौष मसान्तसम्मको सुरक्षण शुल्क वुझाएको प्रमाणित गर्दछौं ।
(३) उपरोक्त कर्जाहरु कर्जा सुरक्षण नियमावलीको अधीनमा रही सुरक्षण गरिएको हो ।
संलग्न कागजातः
(क) दाबी कर्जाको विवरण,
(ख) निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपिहरु,
(ग) कर्जाको हिसाबको पूर्ण विवरण (लेजर) को प्रतिलिपी,
(घ) धितो लिलाम बिक्री कारबाही सम्बन्धी कागजातका प्रतिलिपी
सदस्य संस्थाको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको,
दस्तखतः
नामः
पदः
ठेगानाः
छापः