अनुसूची–१८ दाबी भुक्तानी बापत प्राप्त भएको रकम फिर्ता गर्ने पत्रको ढाँचा

अनुसूची–१८ दाबी भुक्तानी बापत प्राप्त भएको रकम फिर्ता गर्ने पत्रको ढाँचा

(नियम ४७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित )

दाबी भुक्तानी बापत प्राप्त भएको रकम फिर्ता गर्ने पत्रको ढाँचा
पत्रसङ्ख्या :…………………………
मिति :………………….

श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष,
काठमाडौं ।

विषय : दाबी भुक्तानी वापत प्राप्त भएको रकम फिर्ता गरिएको बारे ।

त्यस कोषको पत्रसङ्ख्या ……………………. मिति …………………. को पत्रसाथ दाबी भुक्तानी प्राप्त गरिएका निम्न कर्जाहरुको ऋणीहरुबाट कर्जा असूल उपर भएकोले निम्न उल्लिखित रकम रु…………………….. मात्र ड्राफ्ट÷चेक नं………………….. बाट तहाँ फिर्ता पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।
क्र.सं. दाबी
नम्बर ऋृणीको कोषबाट
प्राप्त दाबी भुक्तानी रकम यस पत्रबाट
फिर्ता रकम कोषलाई
कर्जा नम्बर नाम, थर प्रयोजन फिर्ता गर्न बाँकी रकम

सदस्य संस्थाको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको,
दस्तखतः–
नामः–
पदः–
ठेगानाः–
कार्यालयको छापः