अनुसूची–१९ अपलेखन गर्ने स्वीकृती पत्रको ढाँचा

अनुसूची–१९ अपलेखन गर्ने स्वीकृती पत्रको ढाँचा

(नियम ४८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित )

पत्रसङ्ख्या :………………………… मितिः ………………….
श्री निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष,
काठमाडौं ।
विषयः— अपलेखन गर्ने स्वीकृती बारे ।
त्यस कोषबाट दाबी भुक्तानी वापत प्राप्त निम्न कर्जाको कर्जा सुरक्षण नियमावलीको अधीनमा रही अपलेखन गर्न स्वीकृति दिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
सि.नं. विवरण
१. कर्जा नम्बर
२. ऋणीको नाम
३. दाबी नम्बर
४. दाबी भुक्तानी प्राप्त भएको रकम
५. दाबी भुक्तानी प्राप्त भएको मिति
६. दाबी भुक्तानी प्राप्त भए पश्चात असुली भएको रकम
७. असूल उपर हुन बाँकी कर्जा रकम
८. अपलेखन गर्नु पर्ने रकम
९. परियोजनाको अवस्था
१०. धितोको अवस्था
११. अपलेखन गर्नु पर्ने कारण
सदस्य संस्थाको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको,–
दस्तखत :—
नाम :—
पद :—
ठेगानाः–
छापः–