अनुसूची–२० दाबी भुक्तानी प्राप्त रकमको विवरण

अनुसूची–२० दाबी भुक्तानी प्राप्त रकमको विवरण

(नियम ४९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

क्र.स. दाबी स्वीकृती भएको दाबी नम्बर ऋणीको क्षेत्र÷ व्यवसाय स्वीकृत दाबी रकम (…..) दाबी प्राप्त रकम
(पहिलो किस्ता ५०) कोषवाट बाँंकी दोस्रो किस्ता ५० भुक्तानी प्राप्त रकम कूल भुक्तानी प्राप्त रकम (९)(११) ऋणीबाट कर्जा असूल उपर भएको कर्जा असूली भई कोषलाई फिर्ता गरिएको कोषलाई फिर्ता गर्नु पर्ने बाँकी रकम
(१२)–(१६)
कोषको पत्र सङ्ख्या मिति कर्जा नम्बर नाम, मिति रकम मिति रकम मिति रकम
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७)