अनुसूची–८ निर्माण कार्यस्थल सूचना पाटी

अनुसूची–८ निर्माण कार्यस्थल सूचना पाटी

(नियम १११ को उपनियम (१) को खण्ड (ज१) सँग सम्बन्धित)

निर्माण कार्यस्थल सूचना पाटी
आयोजनाको नाम ………………………………………
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम :…………………………………………
निर्माण कम्पनी÷फर्म÷संस्थाको नाम :……………………………………ठेगाना :……………………
परामर्शदाता कम्पनी/फर्म/संस्थाको नाम : ……………………..ठेगाना :……………………………
आयोजना सम्झौता मिति :…………………….. कार्य प्रारम्भ भएको मिति :………………………..
सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :…………………………. लागत अनुमान रकम :……………………………
सम्झौता रकम :………………………………..
बजेटको स्रोत : नेपाल सरकार रू. :………….., बैदेशिक ऋण/अनुदान रू. :………………….

मुख्य मुख्य कामको समय तालिका :
सि. नं. मुख्य मुख्य कामको विवरण सम्पन्न हुने समयावधि निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको भए सो को कारण थप लाग्ने समय कैफियत

६.