अनुसूची –२ग. मौजुदा सूचीको अभिलेख दर्ता पुस्तिकाको ढाँचा

अनुसूची –२ग. मौजुदा सूचीको अभिलेख दर्ता पुस्तिकाको ढाँचा

(नियम १८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

मौजुदा सूचीको अभिलेख दर्ता पुस्तिकाको ढाँचा
नेपाल सरकार
……. मन्त्रालय
……………………विभाग

श्री ………………………………..कार्यालय
………………………………… ।

मौजुदा सूचीको अभिलेख दर्ता पुस्तिका

(आर्थिक वर्ष ………..)
सि.नं. दर्ता नं. दर्ता मिति व्यक्ति÷फर्मको विवरण कामको विवरण (निर्माण, मालसामान, परामर्श सेवा, गै.स.स.,अन्य सेवा¬) मालसामान÷सेवाको प्रकृति कैफियत
नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.