अनुसूची–२ख. मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको निस्साको ढाँचा

अनुसूची–२ख. मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको निस्साको ढाँचा

(नियम १८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको निस्साको ढाँचा

नेपाल सरकार
……. मन्त्रालय
…………………… विभाग
श्री ……………………………….. कार्यालय
………………………………… ।

मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको प्रमाण
प्र.प.नं. :
सूची दर्ता नं. :

श्री…………………………………………………..बाट यस जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष …………..का लागि…………………….निमार्ण कार्य/ सेवा/मालसामान उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी मिति ……………………… मा यस कार्यालयमा निवेदन प्राप्त हुन आएको मौजुदा सूचीमा दर्ता गरी यो निस्सा/प्रमाण उपलब्ध गराइएको छ ।
दर्ता गर्ने अधिकारीको,(
नाम :
पद :
मिति :
दस्तखत :