अनुसूची–२क. मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–२क. मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

(नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री कार्यालय प्रमुखज्यू मिति………………….
………………………………कार्यालय
……………………………. ।

विषय ः मौजुदा सूचीमा दर्ता गरी पाउँ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम तपशिलमा उल्लिखित विवरण अनुसारकोे पुष्ट्याई गर्ने कागजात संलग्न गरी मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन यो निवेदन पेश गरेको छु ।
तपशिल ः
१. मौजुदा सूचीको लागि निवेदन दिने व्यक्ति, संस्था, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकको विवरणः
(क) नामः (ख) ठेगानाः
(ग) पत्राचार गर्ने ठेगानाः (घ) मुख्य व्यक्तिको नामः
(ङ) टेलिफोन नंं.: च) मोवाईल नं. :
२. मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनको लागि निम्न बमोजिमको प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुहोला ।
(क) संस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र छ छैन
(ख) नविकरण गरिएको छ छैन
(ग) मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्थायी लेखा नम्वर दर्ताको प्रमाणपत्र छ छैन
(घ) कर चुक्ताको प्रमाणपत्र छ छैन
(ङ) कुन खरिदको लागि मौजुदा सूचीमा दार्ता हुन निवेदन दिने हो, सो कामको लागि इजाजत पत्र आवश्यक पर्ने भएमा सो को प्रतिलिपि छ छैन
३. सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदको लागि दर्ता हुन चाहेको खरिदको प्रकृतिको विवरण :
(क) मालसामान आपूर्ति :
(मालसामानको प्रकृति समेत उल्लेख गर्ने) (ख) निर्माण कार्य
(ग) परामर्श सेवा :
(परामर्श सेवाको प्रकृति समेत उल्लेख गर्ने) (घ) अन्य सेवा :
(अन्य सेवाको प्रकृति उल्लेख गर्ने)
निवेदन दिएको मिति :
आ. व. : फर्मको छाप :निवेदकको नाम :
हस्ताक्षर :