अनुसूची–१क. परामर्श सेवाको लागत अनुमानको ढाँचा

अनुसूची–१क. परामर्श सेवाको लागत अनुमानको ढाँचा

(नियम १२ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

सेवा खर्च शीर्षक (क) एकाइ (ख) शीर्षकको प्रति इकाइ दर (ग) शीर्षकको जम्मा परिमाण (घ) शीर्षकको जम्मा लागत (ङ)
शीर्षक (१)
जनशक्तिको पारिश्रमिक (ङ१)
शीर्षक (२)
भ्रमण, बसोबास, मालसामान वा उपकरण वा सेवा लगायतका सोधभर्ना हुने खर्च (ङ२)
शीर्षक (३)
तालिम, गोष्ठी, कागजात छपाई वा अनुवाद लगायतका अन्य फुटकर खर्च (ङ३) (ङ१) =‍ (ग×घ)

(ङ२) =‍ (ग×घ)

(ङ३) =‍ (ग×घ)
जम्मा लागत अनुमान (च) (च) =‍
(ङ१)+(ङ२)+(ङ३)
कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च (चार प्रतिशत) (छ) (छ) =‍ (च×०.०४)
कूल लागत अनुमान अङ्क (ज) (ज) =‍ (च+छ)

द्रष्टव्यः
(क) बोलपत्रको तुलनाको लागि जम्मा लागत अनुमान अङ्क (च) हुनेछ ।
(ख) पारिश्रमिक खर्च (ङ१), सोधभर्ना हुने खर्च (ङ२) र अन्य फुटकर खर्च (ङ३) को विस्तृत विवरण तयार गरी यस लागत अनुमान फारामको साथमा राखी प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(ग) उपर्युक्त अनुसार लागत अनुमान तयार गरिसकेपछि बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुसार जम्मा लागत अनुमानमा मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सी बापत दश प्रतिशतले, विभिन्न कर बापत दश प्रतिशतले र मूल्य अभिवृद्धि कर रकम समेत थप गरी कूल लागत अनुमान अङ्क कायम गर्नु पर्नेछ ।
(घ) परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृित र खरिद विधि छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि जोड (च) मा मूल्य अभिवृद्धि कर र विभिन्न कन्टिजेन्सीहरु तथा कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च जोडी हुन आउने कुल लागत अनुमानलाई मानिनेछ ।
(ङ) कार्यालय व्यवस्थापन खर्च गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट कार्यविधी स्वीकृत गराई सो अनुसार खर्च गर्नु पर्नेछ ।