निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५

निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति              २०७५-०३-३१

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।