२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ सम्झनु   पर्छ ।
(ख) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले ऐनको दफा ४९  बमोजिम नियुक्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले  ऐनको दफा ४९ को उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको वा खटाइएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।