३. निवेदन दिनु पर्ने

३. निवेदन दिनु पर्ने

 (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता लिन अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा कोष समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नियम ४ बमोजिमको सदस्यता शुल्क लिई तीस दिनभित्र अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा सुरक्षित सदस्य संस्थाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।