4. सदस्यता शुल्क

4. सदस्यता शुल्क

सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोष समक्ष निवेदन दिँदा त्यस्तो संस्थाको कुल चुक्ता पूँजीको शुन्य दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम सदस्यता शुल्क बापत बुझाउनु पर्नेछ ।