6. वार्षिक सुरक्षण शुल्क

6. वार्षिक सुरक्षण शुल्क

 (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले ऐनको दफा २१  को उपदफा (१) बमोजिम कोषले तोकेको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बुझाउँदा सोही दफाको उपदफा (२) मा उल्लेख गरिए बमोजिम प्रत्येक तीन महिनाको लागि वार्षिक सुरक्षण शुल्कको एक चौथाईका दरले हुन आउने रकम कोषले तोकेको बैंक खातामा नगद, चेक, ड्राफ्ट, टि.टि, फ्याक्सट्रान्सफर, स्विफ्ट वा कोषले तोकेको अन्य कुनै तरिकाबाट जम्मा गरी सोको भौचर र उपनियम (५) बमोजिमको विवरण समेत कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने सुरक्षण शुल्क गणना गर्दा मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रत्येक तीन महिनाको अन्त्यमा निक्षेपकर्ताको खातामा कायम रहेको निक्षेप र अन्य निक्षेपको हकमा निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको तीन महिनाको औषत निक्षेपको आधारमा शुल्क गणना गर्नु पर्नेछ ।
तर ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित सीमा भन्दा बढी हुने गरी सुरक्षण शुल्क गणना गर्न पाईने छैन ।
(३) सुरक्षित सदस्य संस्थाले उपनियम (२) बमोजिम सुरक्षण शुल्क गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक निक्षेप खाताको अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा छुट्टाछुट्टै त्रैमासिक विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।
(४) सुरक्षित सदस्य संस्थाले उपनियम (३) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा सो अवधिभित्र निक्षेपकर्ताको त्यस्तो खातामा रहेको अन्तिम दिनसम्मको निक्षेपलाई सोही दिनसम्मको औषत हिसाबले सुरक्षण शुल्क गणना गरी सोको विवरण समेत कोषमा पठाउनुु पर्नेछ ।
(५) सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषलाई उपलब्ध गराएको उपनियम (३) वा (४) बमोजिमको विवरणमा कुनै निक्षेपको विवरण समावेश गर्न छुटेमा त्यसरी छुटेको निक्षेपमा लाग्ने सुरक्षण शुल्क ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो छुटेको विवरण सहित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (१) वा (५) बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाबाट सुरक्षण शुल्क प्राप्त भएपछि कोषले सोको भपाई वा विद्युतीय प्रणाली मार्फत सो को जानकारी सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाएको सुरक्षण शुल्क फिर्ता हुने छैन ।
(८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षण हुनु नपर्ने निक्षेप वा सुरक्षण हुनुपर्ने भन्दा बढी रकमको निक्षेपमा सुरक्षण शुल्क गणना हुन गई आवश्यक भन्दा बढी सुरक्षण शुल्क कोषमा दाखिला भएकोे देखिएमा त्यसरी बढी भएकोे सुरक्षण शुल्क सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषसँग फिर्ता माग गर्न वा आगामी त्रैमासिक सुरक्षण शुल्कको हिसाबमा मिलान गरिदिन कोषलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा कोषले जाँचबुझ गरी फिर्ता गर्न वा हिसाबमा मिलान गरिदिन सक्नेछ ।