7. गाभिएका वा एकीकरण भएका सुरक्षित सदस्य संस्थाको सुरक्षण शुल्क

7. गाभिएका वा एकीकरण भएका सुरक्षित सदस्य संस्थाको सुरक्षण शुल्क

कुनै सुरक्षित सदस्य संस्था अर्को सुरक्षित सदस्य संस्थामा गाभिएमा वा एकीकरण भएमा त्यसरी गाभिएपछि वा एकीकरण भएपछि कायम भएको नयाँ संस्थामा थप भएको सुरक्षण योग्य निक्षेपको विवरण र त्यसरी थप भएको निक्षेपको सुरक्षण शुल्क ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कोषमा बुझाउनु पर्नेछ