9. सूचना तथा तथ्याङ्क बुझाउनु पर्ने

9. सूचना तथा तथ्याङ्क बुझाउनु पर्ने

(१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषलाई सूचना तथा तथ्याङ्क बुझाउँदा अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) कोषले आवश्यक ठानेमा सुरक्षित सदस्य संस्थासँग सुरक्षण भएको निक्षेप सम्बन्धी अन्य कुनै सूचना तथा तथ्याङ्क माग गर्न सक्नेछ ।
(३) कोषले मागेको सूचना तथा तथ्याङ्क कोषलाई उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।