10. लिक्वीडेटरसँग विवरण माग गर्ने

10. लिक्वीडेटरसँग विवरण माग गर्ने

(१) ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाको वित्तीय लिक्वीडेशन, लिक्वीडेशन वा खारेज गर्न प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया शुरु भएको लिखित सूचना कोषलाई प्राप्त भएमा कोषले त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताको निक्षेप सम्बन्धी विवरण पठाउन सम्बन्धित लिक्विडेटरलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा लिक्वीडेटरले दश दिनभित्र त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेकोे निक्षेपकर्ताको निक्षेप सम्बन्धी विवरण अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।