11. एजेण्टको छनौट गर्ने

11. एजेण्टको छनौट गर्ने

कोषले ऐनको दफा ३१ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि समितिले निर्धारण गरेको शर्त तथा आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वर्गको इजाजत प्राप्त सुरक्षित सदस्य संस्थालाई एजेण्टको काम गर्न छनौट गर्नेछ ।