12. भुक्तानी दाबीको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने

12. भुक्तानी दाबीको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने

 (१) कोषले कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाको लिक्वीडेशन वा खारेजी प्रक्रिया शुरु भएको कारणबाट त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाका निक्षेपकर्तालाई एजेण्ट मार्फत निक्षेप फिर्ता दिनु पर्ने भएमा सम्बन्धित लिक्वीडेटर मार्फत एजेण्ट समक्ष निवेदन दिन ऐनको दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२)  उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि निक्षेपकर्ताले देहायका प्रमाण कागज सहित अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित लिक्वीडेटर मार्फत एजेण्टसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :–
(क) निक्षेपकर्ताको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ख) निक्षेपकर्ताको नाममा सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको कुनैनिक्षेप खाता र सो खातामा सुरक्षण रकम भएको पुष्टि हुने बैंक स्टेटमेण्ट वा भौचर यस्तै कुनै प्रमाण कागज  ।