13. लाभग्राहीको निर्धारण

13. लाभग्राहीको निर्धारण

 दुई वा दुईभन्दा बढी लाभग्राही भएको निक्षेपकर्ताको सुरक्षित रकमको निर्धारण देहायको आधारमा गर्नु पर्नेछ :–
(क) सम्बन्धित लाभग्राहीले आ–आफ्नो भागमा पर्ने भनी रकम खुलाई संयुक्त निवेदन दिएमा सोही आधारमा,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम निवेदन नदिएमा वा सुरक्षित रकम निर्धारण हुन नसकेमा  दामासाहीको आधारमा ।