14.  दाबी भुक्तानी नहुने

14.  दाबी भुक्तानी नहुने

कोषले देहायको निक्षेपको दाबी भुक्तानी गर्ने छैन :–
(क) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित सीमा भन्दा बढी निक्षेपको दाबी लिएमा त्यसरी बढी दाबी गरिएको निक्षेप,
(ख) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सुरक्षण नभएको निक्षेप,
(ग) सुरक्षित सदस्य संस्था लिक्वीडेशनमा गएको घोषणा भएपछिको सो संस्थामा जम्मा हुन आएको निक्षेप,
(घ) सुरक्षित सदस्य संस्थाले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कोषलाई बुझाउनु पर्ने सुरक्षण शुल्क नबुुझाएको निक्षेप,
(ङ) लिक्वीडेटरले प्रमाणित नगरेको निक्षेप,
(च) लाभग्राहीको विवरण नखुलेको निक्षेप ।