15. छानबिन गर्न सक्ने

15. छानबिन गर्न सक्ने

ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दाबी भुक्तानी गर्नु अघि त्यस्तो दाबीका सम्बन्धमा कोषले आवश्यकता अनुसार निक्षेपकर्तासँग व्यक्तिगत रुपमा सोधपुछ गर्न वा निजले दाबी भुक्तानीको लागि पेश गरेको  प्रमाण कागजको बारेमा छानबिन गर्न सक्नेछ ।