16. फेला नपरेका निक्षेपकर्ताको दाबी भुक्तानी

16. फेला नपरेका निक्षेपकर्ताको दाबी भुक्तानी

 (१) ऐनको दफा ३१ बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी भुक्तानी लिन नआउने निक्षेपकर्ताको निक्षेप सोही ऐनको दफा ३२ को उपनियम (१) बमोजिम कोषले आफ्नो नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टैै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जम्मा गरेको रकम बुझिलिन कोषले सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई  दफा ३१ को उपदफा (६) बमोजिम दाबी भुक्तानीको लागि तोकिएको समय सीमा समाप्त भएको छ महिनाभित्र सार्वजनिक सूचनाद्वारा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनाको आधारमा कसैले भुक्तानी दाबी गर्न आएमा कोषले आवश्यक जाँचबुझ गरी रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।