17.  कोषले अनुगमन गर्न सक्ने

17.  कोषले अनुगमन गर्न सक्ने

 (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले पेश गरेका निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धी मासिक वा त्रैमासिक विवरणको सम्बन्धमा कोषले ऐनको दफा ५३ को अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि कोषले त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाको वित्तीय विवरण, वार्षिक सुरक्षण शुल्क गणनाको आधार, निक्षेप र निक्षेपकर्ताको विवरणका साथै निक्षेप सुरक्षण योजनाको सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रवाह गरे, नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम स्थलगत अनुगमन गर्दा कोषले सुरक्षित सदस्य संस्थासँगआवश्यक अन्य विवरण कागजात वा जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम कोषले माग गरेको विवरण कागजात वा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।