18.  विद्युतीय रजिष्टर राख्नु पर्ने

18.  विद्युतीय रजिष्टर राख्नु पर्ने

 (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले सुरक्षित निक्षेपकर्ताको विवरण कोषले चाहेको बखत हेर्न सक्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा रजिष्टर खडा गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको विद्युतीय रजिष्टर सुरक्षित सदस्य संस्थाले आफ्नो र कोषको सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाट प्रमाणित गराई आफ्नो र कोषको प्रत्यक्ष संयुक्त नियन्त्रण र रेखदेखमा सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको विद्युतीय रजिष्टरमा विवरण राख्दा कसैले हेरफेर गर्न नमिल्ने गरी सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।