19.  व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन नहुने

19.  व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन नहुने

सुरक्षित सदस्य संस्थाले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कोषमा प्राप्त हुन आएका निक्षेपकर्ताको व्यक्तिगत विवरण प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अदालतले मागेका बखतमा बाहेक अरु कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।