20. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

20. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।