अनुसूची–१ सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–१ सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

(नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
पत्र सङ्ख्याः– मिति :-
श्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष,
काठमाडौं ।
विषय :- सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता पाउँ ।
यस संस्थाले ऐन बमोजिम कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको लागि देहायका विवरण कागजातसहित यो निवेदन पेश गरेको छु । ऐन, नियमावली तथा कोषबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशन तथा आदेशको पालना गर्न यो संस्था प्रतिबद्ध छ ।
संलग्न कागजातः
(क) संचालक समितिको अख्तियारी,
(ख) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त इजाजतपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ग) कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(घ) आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ङ) कोषले तोकेको अन्य कागजात । निवेदक संस्थाको तर्फबाट
अधिकारप्राप्त अधिकारीको,–
सही :-
नाम, थरः
पद :-
पदः
निवेदक संस्थाको नामः
ठेगानाः
संस्थाको छाप