अनुसूची–२ सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२ सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्रको ढाँचा

(नियम ३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
सदस्यता नंः ……………..
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
केन्द्रीय कार्यालय
काठमाडौं ।
सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्र
कोषको मिति ………….. निर्णय अनुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा यो सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
मिति :- …………..                                                                                                                                         (………………………..)
                                                                                                                                                                 प्रमुख कार्यकारी अधिकृत