अनुसूची–३ सुरक्षित निक्षेपको त्रैमासिक विवरण

अनुसूची–३ सुरक्षित निक्षेपको त्रैमासिक विवरण

(नियम ६ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
काठमाडौं ।
सदस्य संस्थाको नाम :-
संस्था सदस्यता नं :-
   २०……साल आषाढ/आश्विन/पौष/चैत्र मसान्तको अन्त्यमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप खातामा कायम रहेको निक्षेपको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।
निक्षेपको किसिमः चल्ती/बचत/मुद्दती/अन्य
नोट :-
(१) औषत निक्षेप हिसाब गर्दा सदस्य संस्थाले निक्षेपकर्तालाई बचत खातामा व्याज दिँदा प्रयोग गर्ने गणना विधिलाई आधार लिनु पर्नेछ ।
(२) त्रैमासिक विवरण पठाउनु अघि कुनै निक्षेप खाता बन्द गरेको भएकोमा  सोको सुरक्षण शुल्क माथि उल्लिखित विधि अनुसार गणना गर्नु पर्नेछ ।
(३) सुरक्षण शुल्क गणना गर्दा सुरक्षण योग्य निक्षेप खाताहरुमा रहेको निक्षेपलाई एकमुष्ठ गरी सुरक्षण शुल्क गणना गर्नु पर्नेछ ।
(४) विदेशी मुद्राको सुरक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा सुरक्षण शुल्क बुझाउने महिनाको अन्तिम दिनको विनिमय दरलाई आधार मानी गणना गर्नु पर्नेछ ।