अनुसूची–४ (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–४ (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

(नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
प.सं…..                                             च.नं…….                                                                      मिति :-…………
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
काठमाडौं ।
विषय :- निक्षेपको मासिक विवरण पेश गरेको ।
………… महिनाको अन्त्यसम्ममा यस ………………………मा रहेको निक्षेपकर्ता निक्षेपको विवरण देहाय बमोजिम रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
निक्षेपकर्ताको निक्षेपको विवरण
द्रष्टव्य :- (१) विवरणमा व्याज गणनाको अवधि र व्याज दर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुल निक्षेप रकम लिक्वीडेशनमा गएको घोषणा भएको दिनसम्मको खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) समष्टिगत दाबी योग्य रकम ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) को सीमासम्म रहनेछ ।
आधिकारीक व्यक्तिको,
दस्तखतः…………………….
नामः…………………….
पदः………………….