अनुसूची–५ लिक्वीडेटरले कोषमा निक्षेपकर्ताको विवरण पठाउने ढाँचा