लेखापरिक्षण ऐन, २०७५

लेखापरिक्षण ऐन, २०७५

 

                                                  प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति

                                                  २०७५।१२।१५

                         

प्रस्तावना: लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।