लेखापरिक्षण ऐन, २०७५

लेखापरिक्षण ऐन, २०७५

 

    प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति

    २०७५।१२।१५

  

प्रस्तावना: लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।